top of page

Algemene voorwaarden geldig voor klanten tot 1 maart 202

Beste Opdrachtgever,

 

Ben je een particuliere klant of klant na 1 maart 2022? Klik dan hier voor de relevante voorwaarden. Ben je dat niet? Lees dan verder!

 

Wat ontzettend leuk dat wij, Maatwerk, muziek voor jou mogen componeren en wat goed dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden door te lezen. Bij het produceren van audio komen een aantal dingen kijken; de meesten hiervan worden door de Nederlandse wet vanzelf geregeld, maar toch is het goed duidelijkheid in verwachtingen te scheppen. Lees het rustig door; mochten er nog vragen zijn, kan je altijd bij ons terecht. 

 1. Algemeen

  1. Onder Maatwerk wordt verstaan Maatwerk vof, bestaande uit Barthold Hooft Graafland en Jaap Le Poole.

  2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de rechtsvorm en/of degene die de opdracht aan Maatwerk heeft verstrekt.

  3. Onder overeenkomst wordt verstaan de tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtgever en Maatwerk omtrent het verzoek van de opdrachtgever aan Maatwerk om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

  4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Maatwerk ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan Maatwerk verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen. 

 2. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en met Maatwerk tot stand gekomen overeenkomsten. 

  2. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Maatwerk, indien de toepasselijkheid van die voorwaarden, door zowel Maatwerk als opdrachtgever, uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en tevens uitdrukkelijk van de Algemene Voorwaarden van Maatwerk geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. 

  3. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit. 

 3. Geheimhouding

  1. Zowel Maatwerk als opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of als dit expliciet voortvloeit uit de aard van de informatie. 

  2. Ondanks het bovenstaande heeft Maatwerk het recht om ieder materiaal met betrekking tot de opdracht van opdrachtgever in zijn (online en offline) portfolio te gebruiken zoals beschreven in clausule 10d. 

 4. Offerte

  1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders aangegeven.

  2. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele vervoers- en verblijfskosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

  3. Aan de genoemde prijzen en voorwaarden kunnen geen rechten ontleend worden. De prijzen en voorwaarden gelden enkel en alleen voor de desbetreffende offerte en hebben nooit betrekking op toekomstige offertes of overeenkomsten. 

 5. Totstandkoming overeenkomst 

  1. Een overeenkomst tussen Maatwerk en opdrachtgever komt tot stand, doordat Maatwerk de opdracht van opdrachtgever heeft geaccepteerd of Maatwerk met de uitvoering van de opdracht aanvangt. Voorts komt een overeenkomst tussen Maatwerk en opdrachtgever tot stand op het moment dat opdrachtgever een door Maatwerk uitgebrachte offerte heeft aanvaard en dit schriftelijk heeft bevestigd; e-mail volstaat. 

  2. De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door Maatwerk schriftelijk in de opdrachtbevestiging is gespecificeerd.

  3. De looptijd van de overeenkomst wordt afhankelijk gesteld van de realisatie van een bepaalde opdracht en de afwikkeling van betaling. 

  4. Wijziging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden en is pas bindend voor Maatwerk, indien de wijziging schriftelijk door Maatwerk is bevestigd, c.q. geaccepteerd; e-mail volstaat. Maatwerk heeft het recht een wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.   

  5. Wijzigingen in de overeenkomst houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen tijdsplanning en offerte komen te vervallen. 

  6. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van Maatwerk.

 6. Uitvoering van overeenkomst

  1. Maatwerk zal de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

  2. Maatwerk zal zich onthouden van handelingen die redelijkerwijze het vertrouwen in haar en opdrachtgever kunnen schaden.

  3. Maatwerk behoudt het recht om externe partijen te gebruiken in het voltooien van de overeenkomst.

 7. Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk en tijdig is overeengekomen met Maatwerk. Indien na 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt door Maatwerk een herinnering verstuurd met een nieuwe betalingstermijn van 7 dagen. Indien ook na deze termijn geen betaling is ontvangen, wordt er 5% administratiekosten in rekening gebracht.

  2. De opdrachtgever heeft geen recht op het gebruik van het in opdracht gemaakte product van Maatwerk als de factuur nog niet voldaan is. 

 8. Ontbinding van overeenkomst

  1. Maatwerk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als opdrachtgever, al dan niet voorlopige, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

 9. Bedenktijd

  1. De opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk, kosteloos beëindigen binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst zoals beschreven onder 4a. Na 48 uur dient 50% van de totaalsom bij ontbinding vanuit opdrachtgever alsnog te worden voldaan. 

 10. Rechten

  1. BUMA-, STEMRA- & SENA-rechten, zowel als alle overige auteursrechten blijven ten allen tijde bij Maatwerk. 

  2. Vruchten voortvloeiend uit het resultaat van een overeenkomst met en opdracht van opdrachtgever blijven ten allen tijde voorbehouden aan Maatwerk. 

  3. Het gebruik van de door Maatwerk gecomponeerde, geschreven of geproduceerde audio is door de opdrachtgever slechts toegestaan wanneer dit gebruik geen exploitatie, verkapte verkoop, commercieel doeleinde of ander exclusief recht aan een ander kan inhouden, tenzij anders schriftelijk en tijdig is overeengekomen met Maatwerk.

  4. Het ongelimiteerde gebruik van de door Maatwerk gecomponeerde, geschreven of geproduceerde audio is door de opdrachtgever slechts toegestaan wanneer er expliciet en schriftelijk bevestigd sprake is van onbeperkt gebruiksrecht en wanneer dit gebruik geen verkapte verkoop of ander exclusief recht aan een ander kan inhouden, tenzij anders schriftelijk en tijdig is overeengekomen met Maatwerk. Het gebruik van de audio door Maatwerk is in dat geval slechts toegestaan wanneer dit gebruik geen exploitatie, verkapte verkoop, commercieel doeleinde, of ander exclusief recht aan een ander kan inhouden, tenzij het gebruik dient ten behoeve van de promotie van Maatwerk.  

  5. Maatwerk heeft het recht om opdrachtgever, haar merk/trademarks en elk aangeleverd of geproduceerd materiaal met betrekking tot de overeenkomst met en opdracht van opdrachtgever te noemen en te gebruiken in hun (online en offline) portfolio. Hiermee wordt verstaan het opvoeren, promoten, weergeven of beschikbaar maken van materiaal bevattend het werk, inhoud of andere goederen of diensten geleverd door of via Maatwerk op hun website of andere communicatie/media kanalen. Voor dit doel en voor zover nodig, verleent opdrachtgever hiervoor Maatwerk een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie. 

  6. Maatwerk behoudt het recht verstrekte persoonsgegevens voor onbepaalde tijd te bewaren en te verwerken of gebruiken ten behoeve van Maatwerk, onder voorwaarde dat deze nooit aan derden zullen worden verkocht of openlijk kenbaar zullen worden gemaakt. 

 11. Aansprakelijkheid

  1. Maatwerk zal zich inspannen de met opdrachtgever gesloten overeenkomst – gegeven de omstandigheden – zo goed mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Maatwerk kan evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor het uitblijven of vertraagd opleveren van een verwacht resultaat. 

  2. De aangegeven tijdsplanning is slechts indicatief en kan niet worden beschouwd als uiterste datum voor het voltooien van een overeenkomst, tenzij expliciet en schriftelijk anders is vermeld. In het geval duidelijk wordt dat Maatwerk de aangegeven tijdsindicatie niet kan honoreren, zal opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld; e-mail volstaat. In dat geval is Maatwerk gerechtigd de overeenkomst te voltooien op een nader met opdrachtgever overeen te komen termijn. 

  3. Uitsluitend in het geval Maatwerk, of degenen die Maatwerk met de leiding van de uitvoering van een overeenkomst heeft belast, bij de vervulling van haar/hun inspanningsverplichting(en) evident en aantoonbaar, direct toerekenbare fouten heeft/hebben gemaakt en/of grove nalatigheden heeft/hebben begaan, kan sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming zijdens Maatwerk. 

 12. Overmacht

  1. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Maatwerk gevergd kan worden, is Maatwerk gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of restitutie aan opdrachtgever.

 13. Toepasselijk recht

  1. Op alle met Maatwerk gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

bottom of page